Kaders en begrippen - Curio Hub
  
  

Mijn portaal      Studentenportaal       Updates       Bijlagen
-->

Didactiek

Blended ontwerp

Leerlandschap en tools

Creatie leerinhoud

Hulp en handleidingen

AVG


-->

Curio-beleid blended leren

Vanaf 2021 stuurt Curio samen met de portefeuille onderwijs, haar sectoren, docenten en digicoaches op het ontwerpen van flexibele en blended curricula.

Eén A4 samenvatting van dit beleid en het bijbehorende plan van aanpak is hier onder te vinden.
Vragen of suggesties? leren@curio.nl

Definities blended en onderwijs op afstand

Curio hanteert de volgende begrippen en definities waar het gaat om blended leren en onderwijs op afstand.

Begeleide onderwijstijd (BOT) mbo

Dit betekent dat een (online) onderwijsactiviteit alleen kan meetellen als begeleide onderwijstijd (BOT) wanneer:

  • de lessen plaatsvinden onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van een docent;
  • de lessen bijdragen aan de doelen van het onderwijsprogramma;
  • er een adequate deelnameregistratie is;
  • er sprake is van proactieve begeleiding.

Het laatste punt uit deze kennisnetpublicatie blijkt vaak cruciaal: kan de docent het leerproces van de student monitoren en hierop ‘proactief’ inspelen? Bij ‘proactief inspelen’ zit de ruimte die nodig is bij afstandsleren en zeker in deze coronatijd, maar het is belangrijk om je aan een paar ‘spelregels’ te houden. Hier vind je een checklist wat meetelt als BOT bij afstandsleren, de lijst is niet uitputtend. Hieronder illustreren we hoe Curio-collega’s hun onderwijsactiviteit online vormgeven. Uiteraard is dat een bescheiden beeld van de vele mogelijkheden.

Begeleide onderwijstijd vo

In het vo is fysiek onderwijs het uitgangspunt, maar is het op grond van bestaande wet- en regelgeving voor onderwijstijd mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de onderwijstijd met afstandsonderwijs in te vullen. Afstandsonderwijs dat wordt ingezet als tijdelijk alternatief moet in het vo voldoen aan de volgende criteria:

  • Het afstandsonderwijs wordt gepland en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven;
  • Het afstandsonderwijs wordt uitgevoerd en verzorgd door of onder verantwoordelijkheid van een voor het desbetreffende vak bevoegde docent, die tijdens het afstandsonderwijs kan interveniëren in het leerproces van de leerling, hem of haar kan helpen in dat leerproces en kan toezien op het niet-verzuimen van het afstandsonderwijs;
  • De MR moet ermee hebben ingestemd dat een deel van de regulier verzorgde onderwijstijd met afstandsonderwijs wordt ingevuld. Het bevoegd gezag moet inzichtelijk kunnen maken en kunnen verantwoorden voor welke leerlingen en welk deel van het onderwijsprogramma (mede) via afstandsonderwijs wordt verzorgd.

Als afstandsonderwijs aan deze criteria voldoet, telt het in beginsel op dezelfde manier mee voor het bepalen of er is voldaan aan de wettelijke urennorm als bij een reguliere les.

Inspectietoezicht mbo

In het toezicht op onderwijstijd kijkt de inspectie in eerste instantie naar de manier waarop de kwaliteitsborging op het punt van onderwijstijd instellingsbreed is geregeld. Het gaat daarbij om vragen als:

  • Hoe stuurt en houdt de instelling zicht op het naleven van de wettelijke bepalingen over onderwijstijd?
  • In hoeverre wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de wettelijke urennorm?
  • Welke waarborgen heeft de instelling getroffen om kwalitatief goed onderwijs aan te blijven bieden, indien er is afgeweken van de wettelijke urennorm?

Belangrijk is dat wij Curiobreed kunnen verantwoorden hoe we met begeleide onderwijstijd, ook tijdens afstandsleren en nu in het huidige coronatijdperk, omgaan. Op welke manier borgen wij als docenten, teams en sectoren de kwaliteit van het afstandsleren?

Dat leggen we deels uit met deze Curiobrede leidraad en grotendeels verantwoorden scholen en teams dit zelf in hun teamplan, de (meerjaren)onderwijsplanning en/of (een addendum bij) de OER.

NB. De gebruikelijke, in de wet opgenomen, medezeggenschapsrechten blijven gelden.

 

Inspectietoezicht vo

Bij het toezicht op de onderwijstijd in het vo kijkt de inspectie vooral naar de verantwoording over maatwerk.

Dit i.v.m. het feit dat leerlingen in verschillende mate achterstanden hebben vanwege de coronamaatregelen. Om deze redenen kan het nodig zijn dat voor de ene leerling of groep leerlingen meer onderwijstijd wordt geprogrammeerd dan volgt uit de wettelijke urennormen, terwijl voor de andere leerling of groep leerlingen juist minder uren kunnen worden geprogrammeerd dan die normen.

Dergelijk maatwerk is o.g.v. wet- en regelgeving mogelijk. Daarom is die verantwoording over maatwerk het uitgangspunt bij het toezicht op onderwijstijd in het vo. De MR dient hierbij betrokken te worden en de school dient ouders/verzorgers en leerlingen hier tijdig over te informeren.